28 mei 2023
Protestants-Christelijk
Lager Onderwijs, Protestants-Christelijk
Onderwijsinstellingen van denominatie Protestants-Christelijk.
Zie ook het overzicht van de denominaties onderwijs.
Protestants-Christelijk in de regio Noord-Friesland
Instellingen van denominatie Protestants-Christelijk in de regio Noord-Friesland
Zie ook het overzicht van regio's voor instellingen van denominatie Protestants-Christelijk.
1 - 10 van 133 scholen volgende 10
1. Basisschool De Barte
Waling Dykstrastraat 78, VROUWENPAROCHIE
Basisschool
2. Chr Basissch De Foareker
Skoallestrjitte 19, EASTEREIN
Basisschool
3. Chr Basissch De Finne
Jancko Douwamastrjitte 45, ALDEBOARN
Basisschool
4. Chr Basissch D Wegwijzer
Jakob de Graafstraat 1-A, KOLLUMERPOMP
Basisschool
5. Chr Basissch D Tarissing
De Wygeast 10, OUDWOUDE
Basisschool
6. c.b.s. De Korenaar
Monnikebildtdijk 16, OUDEBILDTZIJL
Basisschool
7. Chr Basissch D Earnewjuk
Noarderfinne 3, EASTERLITTENS
Basisschool
8. k.b.s. De Flieterpen
Jannumerwei 4, REITSUM
Basisschool
9. Yn de mande
F H Gasaustraat 22, SCHIERMONNIKOOG
Basisschool
10. k.b.s. De Tarissing
Ds. van Velzenstrjitte 17, DROGEHAM
Basisschool