26 september 2021
Samenwerkingsschool De Romte
Samenwerkingsschool De Romte
Behalve onder de naam Samenwerkingsschool De Romte ook bekend onder de namen Samenw. sch. De Romte en Samenw Sch Bso Itens.
0515332002
Basisschool te Littenseradiel, Friesland
Adres
Itingewei 2
8735HT ITENS
Samenwerking Opb., PC