26 juni 2019
Stichting Samenwerkingsbestuur primair onderwijs Zuidwest Friesland Gearhing
Stichting Samenwerkingsbestuur primair onderwijs Zuidwest Friesland Gearhing
Stichting Samenwerkingsbestuur primair onderwijs Zuidwest Friesland Gearhing heeft het gezag over:
1. a.b.b.s. De Reinbôge Littenseradiel
2. Basisschool de Stjelp Littenseradiel
3. o.b.s. It Pertoer Littenseradiel
4. o.b.s. De Krunenstrobbe Littenseradiel
5. Basissch de Gielguorde Littenseradiel
6. Gearwurkingsskoalle foar Basisûnderwiis Dûbelspan . Littenseradiel
7. o.b.s. Mied'skoalle Littenseradiel
8. Basisschool de Folefinne Littenseradiel
9. Basisschool de Pikeloer Littenseradiel
10. o.b.s. De Opslach Littenseradiel
11. Samenwerkingsschool De Romte Littenseradiel
12. Basisschool De Reinboge Lemsterland
13. Basisschool de Meerpaal Lemsterland
14. Basisschool Tweespan Lemsterland
15. Basisschool de Dam Lemsterland
16. o.b.s. De Wynbrekker Lemsterland
17. Basissch Twa Yn Ien Lemsterland
18. Basisschool 't Hazzeleger voor openbaar onderwijs Gaasterl
19. Basisschool It Leech Súdwest-Fryslân
20. Basissch It Iepen Stee Súdwest-Fryslân
21. o.b.s. De Utskoat Súdwest-Fryslân
22. Basisschool De Skulpe Súdwest-Fryslân
23. Basisschool de Marnewier Súdwest-Fryslân
24. o.b.s. De Pipegaal Súdwest-Fryslân
25. Openbare Basisschool Súdwest-Fryslân
26. o.b.s. De Opslach Súdwest-Fryslân
27. o.b.s. De Kogge Súdwest-Fryslân
28. o.b.s. De Welle Súdwest-Fryslân
29. o.b.s. De Totem Súdwest-Fryslân